دافغانستان د مالياتي نظام ارزونه

زموږمالیه - زموږهیواد - زموږ راتلونکی   Our Tax - Our Country - Our Future   مالیات ما - کشورما - آینده ما

د افغانستان اسلامي امارت

د عوايدو او گمرکونو معينيت

د عوايدو لوی رياست

د حقوقي خدمتونو ریاست